Central Médiacsoport részére nyújtott nyereményjáték szolgáltatások leírása és adatkezelési tájékoztatás


Kérjük, olvassa el figyelmesen az emeltdíjas SMS szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatot. Az emeltdíjas SMS szolgáltatásokat a Central Médiacsoport (Central Médiacsoport Zrt., illetve Central Digitális Média Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9., e-mail: adatvedelem@centralmediacsoport.hu vagy info@centralmediacsoport.hu, weblap: www.centralmediacsoport.hu ) megbízásából a Studio10 Kft., mint adatfeldolgozó a következő feltételekkel biztosítja.

1. Mely mobil és vezetékes előfizetők vehetik igénybe a Studio10 Kft. szolgáltatásait ?
1.1 A Studio10 Kft. szolgáltatásait:
- a Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. azon mobil előfizetői vehetik igénybe, akik emeltdíjas hang hívás kezdeményezésére, valamint SMS küldésére és fogadására alkalmas előfizetéssel és mobiltelefonnal rendelkeznek,
illetve
- az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. azon vezetékes előfizetői vehetik igénybe, akik emeltdíjas hívásra alkalmas előfizetéssel és tone üzemmódú, nyomógombos készülékkel rendelkeznek.
1.2 A szolgáltatásokat mind az előfizetéses, mind pedig a feltöltő kártyás ügyfelek igénybe vehetik a feltüntetetett szolgáltatók magyarországi lefedettségi területén belül, ahol ezt más külföldi közvetítő hálózat igénybevétele nélkül (roaming) vehetik igénybe.
1.3 Az emelt díjas szolgáltatások igénybevételére vonatkozó további - előfizetés függő - feltételekről a Mobilszolgáltatók ügyfélszolgáltatásai tudnak további információkkal szolgált.

2. A szolgáltatások indítása és a szabályzat elfogadása
2.1 A mobil előfizetők részére nyújtott szolgáltatások SMS segítségével vehetők igénybe. A Central Médiacsoport kiadványaiban megjelentetett leírásokban szerepel az a telefonszám ahova az SMS küldeni kell. Szintén a leírás tartalmazza azt, hogy a beküldött SMS milyen formai és tartalmi szabályoknak kell megfelelnie (pl. beküldési kód, stb.). A játékos a beküldött SMS-sel elfogadja az ezen szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.
2.2 A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy telefonszámukat a Central Médiacsoport megbízásából a Studio10 Kft. adatfeldolgozóként kezelje, esetenként a nyeremények jogosultságának azonosításához, a sorsolás lebonyolításához, valamint az adatokat továbbítsa a Central Médiacsoport részére. A Central Médiacsoport a nyereményjáték, rejtvény, pályázat vagy egyéb felhívásban minden esetben részletezi az adatkezelés körülményeit. Kérjük, hogy adatai megadása, illetve a Stúdió 10 Kft. szolgáltatásainak igénybevétele előtt mindenképpen tájékozódjon ezen részletekről is!

3. A nyeremények kisorsolása és átvétele
3.1 A nyerteseket minden esetben a Central Médiacsoport értesíti, és a nyereményeket minden esetben a Central Médiacsoport adja át a nyerteseknek.
3.2 A nyereményeket azok vehetik át, akik maradéktalanul teljesítették a Central Médiacsoport által az adott helyzetben meghatározott feltételeket (pl. rejtvény megfejtés beküldése, tudás alapú kérdés megválaszolása, stb.). A nyerteseket az adott szolgáltatás igénybevételekor használt telefonszám, a beküldött név és cím adat segítségével azonosítja és értesíti ki a Central Médiacsoport.
3.3 Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét a kiírásban vagy az nyereményértesítésben meghatározott határidőn belül, illetve ennek hiányában 1 hónapon belül , akkor a nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik.

4. Egyéb kitételek a játékokkal és a díjak megnyerésével kapcsolatban
4.1 Amennyiben a kiírás nem tartalmaz mást, a sorsoláson főszabályként csak belföldi, természetes személyek vehetnek részt.
Nem vehetnek részt a szervezők, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
4.2 A nyeremények átvételére kizárólag olyan nyertes jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
- A nyereményről szóló értesítés alapján kapcsolatba lép a Central Médiacsoporttal.
- Az ezen dokumentumban foglalt, valamint a Central Médiacsoport által meghatározott szabályokat teljes mértékben betartja.

5. Felelősség
5.1 Az SMS elküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a Studio 10 Kft. szolgáltatásának tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajta kívülálló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobil és vezetékes technikai eszközök teljesítménye.
5.2 A Central Médiacsoport és a Studio10 Kft. az elektronikus adatátviteli problémákért, a hálózatok esetleges hibáiért, hibásan beküldött kódokért, vagy a telefon konfigurációjából eredő hibákért felelősséget nem vállal. Továbbá egyik társaság sem vállalja a felelősséget olyan esetekben, amikor a felhasználó azért nem kapja meg az üzenetet, mert:
- a készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült;
- SMS alapú szolgáltatás esetén a felhasználó az SMS-t nem a szolgáltatás leírásban szereplő megfelelő formátumban küldi el;
- nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó készüléke bármely egyéb ok miatt nem elérhető;
- mobil felhasználó esetén a készülék SMS tárja betelt, és készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására;
- a játékos elhagyva a magyar szolgáltatók magyarországi lefedettségi területét (roaming) más külföldi közvetítő hálózaton keresztül kísérli meg a szolgáltatást igénybe venni.

6. Információ a Studio 10 Kft. szolgáltatásával kapcsolatosan
Amennyiben az SMS szolgáltatásokkal kapcsolatban további kérdése vagy problémája van, kérjük hívja a Studi 10 Kft. ügyfélszolgálatát a 06-1-220-6052-es számon. A telefonszám normál tarifa szerinti percdíjon hívható.

7. Adatkezelés
7.1 Az adatkezelés itt nem írt részleteiről a Central médiacsoport Zrt. jogosult és köteles felvilágosítást adni a Central Médiacsoport 1872 Budapest postacímen vagy az adatvedelem@centralmediacsoport.hu címen. Kérjük, hogy a megkeresésben pontosan jelölje meg az adatszolgáltatás körülményeit!
7.2 A Central Médiacsoport adatkezelésére vonatkozó általános tudnivalók itt érhetőek el:
- Central Médiacsoport Zrt. : https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
- Central Digitális Média Kft.: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/
7.3 Az SMS szolgáltatásokban igénybevevő játékosok, mobiltelefonjának kapcsolási számát - legyen a játékos akár a Telenor Magyarország Zrt., akár a Magyar Telekom Nyrt.., akár a Vodafone Magyarország ZRt. előfizetője - a szolgáltatást lebonyolító Studio10 Kft (1145 Budapest Titel utca 3/B) regisztrálja.
Studio10 Kft. az érintett (adatalany) adatait a megbízó Central Médiacsoport részére továbbítja. egyébként az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít, kivéve a jogszabályban előírt adattovábbítási kötelezettségeket.
7.4 Az Studio10 Kft. által feldolgozott személyes adatok bizalmasak, hozzáférésük csak az arra jogosultaknak engedélyezett az előírt módokon, szükség esetén, kizárólag az információbiztonság elvei alapján.
7.5 A hozzá beérkező adatokat a Stúdió 10 Kft. a sorsolást követő 6 hónap elteltével maradéktalanul és helyreállíthatatlanul törli, azokat saját céljára semmilyen formában nem kezeli, illetve használja.
7.6 Az érintettek A Central Médiacsoporttól, mint adatkezelőtől kérhetik a Studio10 Kft. által kezelt személyes adataik törlését, helyesbítését, és levélben, vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről.
7.7 A Studio10 Kft. és a Central Médiacsoport különös gondot fordít arra, hogy a Magyar Köztársaság adatvédelmi vonatkozású jogszabályainak maradéktalanul megfeleljen, és a személyes adatok kezelése során teljesíti az adatkezelőt terhelő kötelezettségeket.

8. Egyéb tudnivalók
8.1 A Central Médacsoport fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, illetve a szolgáltatásokat kiegészítse vagy módosítsa.
8.2 A nyereményekkel kapcsolatos adóterheket a Central Médiacsoport viseli.
8.3 A tárgynyeremények készpénzre nem válthatók át.
8.4 A jelen szabályzatban nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a Central Médiacsoport itt vagy a felhívásban megjelölt adatkezelési szabályzata, továbbá a Telenor Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. a Vodafone Magyarország Zrt. valamint az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. üzletszabályzatai , illetve a hírközlésről szóló 2002. évi XL. törvény és a végrehajtási rendeletei, valamint az előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Kormány Rendelet vonatkozó jogszabályai, és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) előírásai az irányadóak.

Dátum: 2018. szeptember 1